geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning kan förhindra framtida problem med en byggnad

En geoteknisk undersökning kan förhindra framtida problem med en byggnad

Det som är mest grundläggande när man ska bygga ett hus är såklart grunden. Det är viktigt att huset får en optimal husgrund som bestäms utifrån byggnationen i sig men även marken som huset ska stå på. Är det till exempel väldigt mjuk mark på tomten där man har planerat att bygga huset så behöver man troligtvis påla för att huset ska kunna stå stabilt. Man ska inte tro att marken är perfekt bara för att den känns fast under fötterna, en undersökning kan nämligen visa på att det är betydligt mjukare bara ett par decimeter ner under ytan.

En geoteknisk undersökning ger bygget goda förutsättningar att hålla sig stabilt

Det är därför viktigt att göra en noggrann markundersökning innan man börjar bygga. Många gånger kan det dessutom vara ett krav på att en geoteknisk undersökning ska utföras innan man kan få bygglov. Även om det kan kännas omständigt och kostsamt så handlar det trots allt om att huset ska kunna få den bästa och mest stabila grunden att stå på för att undvika ännu besvärligare och mer kostsamma problem i framtiden. 

geoteknisk undersökning

Om marken man bygger på visar sig vara för mjuk så uppstår det med tiden sättningar i huset och i värsta fall kan det börja sjunka ojämnt och därmed luta.

Noggranna och kostnadseffektiva geotekniska markundersökningar 

Geogrund är ett företag som utför geotekniska undersökningar åt både företag och privatpersoner. Genom provborrningar samlar de in information om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att kunna ge förslag på den bästa grundläggningslösningen. Utöver markundersökningar så kan Geogrund även hjälpa till med andra mätningar och analyser som till exempel radonmätning, miljö- och vattenanalys.

Geogrund är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län, det är därmed ett bra företag att vända sig till för att få hjälp med geoteknisk undersökning och dylikt.